Privacy Statement Sfered Intelligence BV (Sfered)

25 mei 2018

Sfered hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sfered houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Sfered zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: info@sfered.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Binnen Sfered zijn er twee groepen te onderscheiden waarvan wij persoonsgegevens in ons bezit hebben: Opticiëns/fabrikanten en klanten.

Welke gegevens verzamelt Sfered, met welk doel en wie heeft er toegang?

Met betrekking tot de gegevens van de opticiëns / fabrikanten:

ItemDoelWie heeft toegang
Naam, adres, woonplaatsCommunicatieMarketing, backoffice sales, IT, directie
Naam contactpersoonCommunicatieMarketing, backoffice sales, IT, directie
TelefoonnummerCommunicatieMarketing, backoffice sales, IT, directie
Email adresCommunicatieMarketing, backoffice sales, IT, directie
BankgegevensFinanciële verwerkingBackoffice, finance, IT, directie

Met betrekking tot de gegevens van de klanten:

ItemDoelWie heeft toegang
NaamBestelprocedureBackoffice, sales, directie, fabrikant, IT, opticiën
3D scanService op basis van overeenkomstSales, IT, opticiën, directie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven alleen gegevens aan derden als wij met die partij een verwerkingsovereenkomst hebben en dan alleen de gegevens die de betreffende partij nodig heeft.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn. Sfered bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Sfered van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens: U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via mail op info@sfered.nl.